Logo

FIDAS

Renata Kokalj, s.p.

Podjetniško in davčno svetovanje

Cenik računovodskih storitev:

Cenik se prilagaja zahtevam stranke in okolja. Vse cene so brez DDV.

CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV
posebna ponudba za mikro gospodarske družbe(dvostavno knjigovodstvo) 85,00
posebna ponudba za mikro samostojne podjetnike(dvostavno knjigovodstvo) 50,00
knjižba v temeljne knjige 2,00
urna postavka za knjiženje v glavno knjigo 50,00
urna postavka za knjiženje v pomožne poslovne knjige 40,00
urna postavka za kontrolo vnosa podatkov v program Independent 60,00
urna postavka za pomoč pri nastavitvah v programu Independent 70,00
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV
obračun plače za prvega zaposlenega 30,00
obračun plače za vsakega nadaljnjega zaposlenega (od 2 do 8) 25,00
obračun plače za vsakega nadljnega zaposlenega (od 9 do 50) 20,00
obračun plače za vsakega nadaljnega zaposlenega (nad 50) 13,00
mesečni obračun prispevkov za zasebnika 30,00
urna postavka za obračun refundacije boleznine 35,00
obračun regresa za letni dopust (na osebo) 15,00
obračun božičnice oz. trinajste plače (na osebo) 20,00
obračun drugih izplačil fizičnim osebam (na osebo) 30,00
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV
vpis računa v davčne evidence 0,30
mesečni obračun DDV-O 20,00
trimesečni obračun DDV-O 35,00
kvartalno- rekapitulacijsko poročilo 30,00
mesečno poročanje RP 15,00
izračun, poračun odbitnega deleža vstopnega DDV (urna postavka) 60,00
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV
prijava podatkov ZPIZ na obrazcu M4-M8- postavka 15,00
poročilo Davčni upravi RS o prejemkih fizičnih oseb za napoved dohodnine- oseba 20,00
poročilo z anamene statistike finančnih računov (kvartal) najmanj 100,00
razna poročila Banki Slovenije- urna postavka 60,00
razna poročila Statističnemu uradu RS (tudi Intrastat)- urna postavka 65,00
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV
medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za družbe najmanj 100,00
letna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za družbe najmanj 250,00
obračun davka od dohodka (dobička) pravnih oseb najmanj 150,00
pojasnila in razkritja k izkazom (urna postavka) 60,00
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV
medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zasebnike najmanj 80,00
letna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zasebnika najmanj 100,00
napoved davka od dohodka iz dejavnosti najmanj 150,00
letno poročilo za AJPES najmanj 50,00
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV
splošno podjetniško svetovanje za različne potrebe (urna postavka) najmanj 60,00
računovodsko svetovanje za različne potrebe (urna postavka) najmanj 100,00
davčno svetovanje za različne potrebe (urna postavka) najmanj 100,00
sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu (urna postavka) najmanj 100,00
priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu (urna postavka) 100,00
izdelava finančnega načrta najmanj 200,00
izdelava poslovnega načrta najmanj 400,00
izdelava investicijskega elaborata najmanj 2.000,00
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV
prijava davčnega zavezanca in sprememb podatkov v davčni register 20,00
prijava v register zavezancev za DDV 20,00
prijava potrbe po delavcu in prijava delavca v zavarovanje (obrazci PD-1 in M1/M2) 30,00
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV
prprava dokumentacije za različne potrebe (urna postavka) najmanj 45,00
urejanje dokumentacije (urna postavka) 30,00
izdelovanje blagajne (urna postavka) 40,00
izpis potnih nalogov (urna postavka) 40,00
vodenje evidence o pretoku med gospod. in podjetjem- 1 vrstica 1,00
opominjanje za dostavo manjkajočih oz. zavrnitev neverodostojnih listin (urna postavka) 45,00
opravljanje plačilnega prometa- urna postavka 50,00
fakturiranje- izstavitev računa po naročilu stranke (1 račun) 6,00
obračun obresti po naročilu stranke (urna postavka) 40,00
izdelava predlogov za cesijo ali kompenzacijo po naročilu stranke (urna postavka) 40,00
vzpostavitev knjigovodskega stanja z dejanskim (IOP)- urna postavka 50,00
vzpostavitev stanja ob prevzemu stranke- urna postavka 80,00
predaja dokumentacije ob prekinitvi sodelovanja- urna postavka 80,00
izdelava opomina po naročilu stranke 15,00